********************************** Admissions open for Nursery, KG-I, KG-II and Class- I ********************************** ********************************** Admissions open for Nursery, KG-I, KG-II and Class-I **********************************

Trustees & Co-Opted Administrators

Trustees and Co-Opted Members

TRUSTEES OF SHREE VISHWA PUNARNIRMAN SANGH W.E.F. 31/05/2016

Motivated by his profound concern for service, he joined Shree Vishwa Punarnirman Sangh, an organisation that works on the same indeology as his. He still renders necessary medical assistance to the needy through Matru Sewa Sangha and also through various other organisatins engaged in social work braving all odds.

Sr. No.Name
1.Smt. Alka Sahani
2.Shri. Ashwin Krishnarao Ghatate
3.Dr. Mrs. Pratima Vyawahare
4.Shri. Shailesh Sudhir Joglekar
5.Shri. Sanjay Suresh Joshi
6.Shri. Satish Vasant Salpekar
7.Col. Ash Bahadur Gurung
8.Shri. Prafulla (Kumar) Kale
9.Shri. Avinash Ganpatrao Shegaonkar
10.Shri. Abhiram Deshmukh

CO-OPTED ADMINISTRATORS OF SHREE VISHWA PUNARNIRMAN SANGH W.E.F. 31/05/2016

 

Sr. No.Name
1.Mrs. Malini Mangesh Joshi
2.Dr. Ravindra Prabhakar Bhoyar
3.Shri. Rajendra R. Deshmukh
4.Shri. Nirbhay Shankarrao Bhandarkar
5.Shri. Rajendra Manohar Dandekar
6.Mrs. Shalini Sanjay Arora
7.Shri. Rohit Prakash Somalwar
8.Shri. Tarun Devsi Patel
9.Shri. Harshal Uddhav Aarvikar